Ogłoszenie o naborze wolne stanowisko - Opiekun w Klubie Senior+

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli ogłasza nabór na stanowisko Opiekun w Klubie Senior + w Kotli utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli,

ul. Krzycka 2,

67-240 Kotla

tel. 768318852, 768318102

II. Nazwa stanowiska

Opiekun Klubu Senior + w Kotli.

III. Niezbędne wymagania

   1. Obywatelstwo polskie.

   2. Minimum średnie wykształcenie.

   3. Pełna zdolność do czynności prawnych.

   4. Niekaralność za przestępstwa umyślne.

   5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

     

 

IV. Dodatkowe wymagania

 1. Umiejętność w zakresie animacji społecznej.

 2. Umiejętność pracy w zespole.

 1. Predyspozycje: samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, konsekwencja w działaniu, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa, umiejętność prac z osobami starszymi, cierpliwość, kreatywność oraz uzdolnienia artystyczne - rękodzieło, rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność podejmowania decyzji.

 1. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

 1. Prawo jazdy kat. B oraz czynne prowadzenie samochodu.

 2. Mile widziana umiejętność posługiwania się językiem migowym.

 

 1. Zakres najważniejszych zadań wykonywanych na stanowisku:

  Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna należeć będzie w szczególności:

 1. Opieka nad uczestnikami Klubu Senior +.

 2. Prowadzenie zajęć literackich, zajęć komputerowych i muzykoterapii, zajęć z zakresu sprawności psychofizycznej osób starszych (ogólne ćwiczenia umysłu: gry planszowe, gry w karty,rozwiązywanie krzyżówek, łamigówek i inne).

 3. Organizowanie spacerów, wypoczynku na świeżym powietrzu, organizowanie czasu wolnego uczestnikom.

 4. Wykonywanie czynności związanych z potrzebami uczestników, opieka higieniczna.

 5. Sporządzanie notatek służbowych dotyczących uczestników, prowadzenie dziennika zajęć, listy obecności.

 6. Zgłaszanie i uzgadnianie z przełożonymi zapotrzebowania na materiały do zajęć i ich zakup oraz ekonomiczne gospodarowanie nimi.

 7. Dbanie o bezpieczeństwo uczestników oraz o czystość i estetykę stanowiska pracy.

 8. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej i kierowanie się zasadami etyki zawodowej w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

 9. Utrzymywanie stałych kontaktów z rodzinami uczestników Klubu.

 10. Przygotowanie pogadanek, dyskusji, włączanie się w organizowanie spotkań i wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych.

 11. Współpraca i współdziałanie z innymi instytucjami.

 12. Motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych osób.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior + w Kotli, ul. Krzycka 2

 2. Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Senior+, współpraca z kierownikiem Klubu i Dyrektorem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej

 3. Możliwość przemieszczania się po terenie Gminy Kotla w ramach wykonywanych zadań z uczestnikami (wyjścia na spacer itp.). Ponadto w ramach organizowanych wycieczek, wyjść do kina, teatru wyjazdy poza teren Gminy Kotli.

 4. Okres zatrudnienia: od marca 2020 roku

 5. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na 1/5 etatu.

 

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotli w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6 %.

VIII. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV.

  2. List motywacyjny.

  3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  4. Kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.

  5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

  6. Oświadczenie o pełnej zdolności do do czynności prawnych.

  7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku opiekuna w Klubie Senior +

  8. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

  9. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

  10. Podpisana Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotli.

  11. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

IX. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli, ul. Krzycka 2, 67-240 Kotla, pok. 1, parter, w zamkniętych kopertach do dnia 13 lutego 2020 roku do godziny 15.30 lub przesłać na adres jednostki (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki). Koperty powinny być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko Opiekun Klubu Senior +”

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

X. Informacje dodatkowe

 1. Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki w pokoju nr 2 lub telefonicznie tel. 76831852.

 2. Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach: Pierwszy etap: W dniu 14 lutego 2020r. Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi telefoniczne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu. Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną o tym fakcie poinformowani w formie pisemnej.

  Drugi etap: Z każdym z kandydatów spełniających wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. W wyniku tej rozmowy Komisja Rekrutacyjna wyłoni kandydatów spełniających w najwyższym stopniu wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Po wyłonieniu kandydatów Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli może przeprowadzić rozmowę z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, w celu ostatecznego zatwierdzenia. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli, stronie internetowej Ośrodka, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

X. Załączniki:

 1. Klauzula zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV.

 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Oświadczenia.

 4. Klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych dotycząca rekrutacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotli.

 

 

 

 

Kotla, 04 lutego 2020r.

 

 

Dyrektor GOPS w Kotli

 (-) Dorota Młodecka

 

  klauzula_informacyjna_w_przedmiocie_przetwarzania_danych_osobowych_dotyczaca_rekrutacji_w_osrodku_pomocy_spolecznej_w_b_1.docx

  klauzula_zawierajaca_zgode_na_przetwarzanie_danych_osobowych_podanych_w_cv_1.docx

  kwestionariusz_osobowy_osoby.docx

  oswiadczenia.odt 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2020 10:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Młodecka
Ilość wyświetleń: 117
04 lutego 2020 10:30 (Dorota Młodecka) - Zmiana treści zakładki.
04 lutego 2020 10:27 (Dorota Młodecka) - Zmiana treści zakładki.
04 lutego 2020 10:26 (Dorota Młodecka) - Zmiana treści zakładki.