Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.gopskotla.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-01
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-04-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Anna Walaszczyk , adres e-mail: kotla@gopskotla.pl , telefon: 768318852.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

tak

Dostosowanie korytarzy

tak

Dostosowanie schodów

tak

Dostosowanie wind

tak

Dostępność pochylni

tak

Dostępność platform

nie

Dostępność informacji głosowych

nie

Dostępność pętli indukcyjnych

nie

Dostosowanie parkingów

tak

Prawo wstępu z psem asystującym

nie

Dostępność tłumacza języka migowego

nie

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje

Aplikacja mobilna: brak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2020 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Młodecka
Ilość wyświetleń: 297
01 kwietnia 2020 11:44 (Dorota Młodecka) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
01 kwietnia 2020 11:43 (Dorota Młodecka) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
01 kwietnia 2020 11:43 (Dorota Młodecka) - Aktualizacja deklaracji dostępności.