Przetargi

Zapytanie ofertowe pn: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kotla”

Zapytanie ofertowe pn:

„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kotla”

 

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Kotli Kotla, dnia 21 maja 2018r.

Zaproszenie do składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NR GOPS.361.5.2018

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kotla, 67-240 Kotla, ul. Głogowska 93
NIP 6931940547
dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli
Tel. 768318852
Fax. 768318852
E-mail: kotla@gopskotla.pl

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.”Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.poz. 1579 ze zmianami)


Przedmiot zamówienia:

1.Świadczenie usług schronienia dla 3 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Kotlaw oparciu o art. 101, w postaci :

1.1 schroniska dla osób bezdomnych,
1.2 noclegowni,
1.3 ogrzewalni,

1.4 schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

Usługi będą świadczone na rzecz: osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kotla (w oparciu o art.101 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zmianami), potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich).


2. Każdorazowe skierowanie osoby o której mowa w ust. 1 do schroniska odbywać się będzie na podstawie skierowania do schroniska (w tym schroniska z usługami opiekuńczymi) oraz decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w formie udzielenia schronienia, wydanej przez dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotli. Do noclegowni oraz ogrzewalni na postawie skierowania.

3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt. 1 zapytania, minimalnych standardów usług określonych dla poszczególnych form schronienie, tj. w noclegowniach w załączniku nr 1, w schroniskach dla osób bezdomnych w załączniku nr 2, w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w załączniku nr 3, w ogrzewalniach w załączniku nr 4, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 14 maja 2018 r. poz. 896),

3. Prowadzenie pracy socjalnej w oparciu min. o kontrakt socjalny- dotyczy schronisk.

4.Liczba osób wymagająca schronienia - ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób z terenu Gminy Kotla, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia, tj. ilości osób bezdomnych, których ostatnie miejsce znajdowało się na terenie Gminy Kotla, którym będzie udzielone schronienie na podstawie zawartej umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

6. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 26 grudnia.

7. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS w Kotli.

8. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia;

9. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, jak również o fakcie opuszczenia placówki.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.

11. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie ustalane jako iloczyn osób korzystających ze schronienia oraz stawki wynagrodzenia za miesięczny koszt brutto pobytu osoby w placówce wskazany w ofercie Wykonawcy.

III. Termin realizacji zamówienia – od 01 lipca 2018r. do 30 czerwca 2019r.

IV. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

1.Wymagania niezbędne:W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe określone w obowiązujących przepisach oraz spełniające minimalne standardy określone w Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 14 maja 2018 r. poz. 896). Warunek zostaje spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. Warunki i zakres realizacji

1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

2. Wykonawca określi stawkę miesięczną brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

 

VI. Kryteria oceny ofert:

1. Najniższa cena

2. Dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od zamawiającego).

3. Stopień wprowadzenia standardów.

 

 

VII. Sposób przygotowania ofert: Wypełniony formularz ofertowy wg – załącznika nr 1 wzór oferty.

 

 

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 

1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności.

2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

3. W przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla podmiotu.

4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.

5. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające dana osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenie właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

* upoważnienie do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego;

* zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kotli,

*upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

6.Odpis statutu.

IX. Miejsce i termin złożenia ofert

1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kotli, ul. Krzycka 2, 67-240 Kotla
2. Oferty można składać drogą pocztową, osobiście,e‐ mail : kotla@gopskotla.pl
3. Ofertę należy złożyć wyłącznie na formularzu pn. „Formularz ofertowy” będący załącznikiem nr1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 22 czerwca 2018r.

4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

X. Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Imię i nazwisko : Dorota MłodeckaDyrektor GOPS

Imię i nazwisko: Małgorzata Walenczak – inspektor ds funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych i spraw organizacyjnych
Tel. 76 83 88 52 email: kotla@gopskotla.pl


 

Dyrektor GOPS w Kotli

(-) Dorota Młodecka

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2018 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Walaszczyk
Ilość wyświetleń: 323
25 czerwca 2018 14:10 (Anna Walaszczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 czerwca 2018 13:58 (Anna Walaszczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)